بخش صنعت - هلدینگ برتو

صنعت کاشی و سرامیک به میزان بیش از ۹۸ درصد وابسته به مواد اولیه معدنی است و دغدغه شاخصی در این زمینه مطرح است و از این لحاظ به دلیل داشتن معدن خاک نسوز گلدشت سبب شده که در چارچوب اهداف تعریف شده هلدینگ برتو قرار گیرد، تلاش به‌منظور ایجاد بستر تولید و افزایش صادرات و رسیدن به ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی در این افق چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌شده است.

همچنین صنعت ساختمان و مسکن و کاشی و سرامیک همپوشانی چشمگیری دارند که موضوع مهمی در لیست اهداف داخلی ماست و باید موردتوجه قرار می‌گرفت، ما در هلدینگ برتو با احداث کارخانه کاشی و سرامیک دی ضمن دستیابی به اهداف معدنی رونق فعالیت در بخش ساختمان و مسکن را نیز در نظر داریم. ظرفیت به وجود آمده، نقش کلیدی در روند فعالیت در این بخش‌ها دارد.

نکته جالب‌توجه اینکه در سال‌های ۹۵-۱۳۹۴ با وجود کاهش تولید کاشی و سرامیک، ظرفیت تولید در حال افزایش بوده و این امر ناشی از توجه به این واحدهای جدید است.

- برند ها در شاخه صنعت