| کلبه سازان

Kolbeh Sazan

شرکت کلبه سازان در سال 1386، تحت شماره 805 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه‌های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگ و مهمي نموده است.

| کلبه سازان

شرکت کلبه سازان در سال 1386 توسط مهندس علی‌اصغر احمدي، تحت شماره 805 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه‌های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگ و مهمي نموده است.

این شرکت در حال حاضر دارای گواهی‌نامه فعالیت در رشته‌های :

  1. رتبه 3 در رشته ساختمان
  2. رتبه 5 در رشته آب
  3. رتبه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات
  4. رتبه 5 در رشته کاوش‌های زیر زمینی
  5. رتبه 5 در رشته مرمت آثار باستانی

از معاونت راهبردي ریاست‌جمهوری می‌باشد.

ww