| صبا مرمریت

Saba Marmarit

شرکت صبا مرمریت در سال 1397 توسط مجموعه برتو به ثبت رسیده و در حال حاضر مجوزهای لازم جهت بهره‌برداری از معدن سنگ گامر با برند سنگ گامر را اخذ نموده پیش‌بینی می‌گردد این معدن یکی از تأمین‌کنندگان برتر سنگ مرمریت طوسی و مشکی در داخل و خارج کشور باشد.

 

| صبا مرمریت

شرکت صبا مرمریت در سال 1397 توسط مجموعه برتو به ثبت رسیده و در حال حاضر مراحل قانونی اخذ مجوزهای لازم جهت بهره‌برداری را از سر می‌گذراند. پیش‌بینی می‌گردد این معدن یکی از تأمین‌کنندگان برتر سنگ مرمریت طوسی و مشکی در داخل و خارج کشور باشد.

ghj