پروژه 36 واحدي مسکن مهر کارمندان و فرهنگیان

گروه سرمایه گذاری برتو پروژه 36واحدی مسکن مهر کارمندان و فرهتگیان شهرستان آباده که شرکت تعاونی مسکن مهر کارفرمای آن می باشد را توسط شرکت کلبه سازان ساخته و تحویل خریداران محترم آن پروژه گردانیده است