دبیرستان امام خمینی آباده

گروه سرمایه گذاری برتو با توجه به همکاری های گسترده با سازمان نوسازی مدارس استان فارس و با بهره گیری از توان فنی شرکت کلبه سازان گامی بلند در راستای نوسازی مدارس در این استان برداشته و دبیرستان امام خمینی شهرستان آباده را نیز همین شرکت بازسازی نموده است و اکنون دانش آموزان در فضایی مناسب تر از قبل مشغول به ادامه تحصیل هستند .