المان ورودی شهرستان آباده

هر شهر نیاز مند المان های خاص خود می باشد که گروه سرمایه گذاری برتو پس از ایراد طرح توسط شهرداری این شهرستان ، با توجه به توان فنی و مهندسی خود اقدام به طراحی و پس از اخذ تاییده اقدام به ساخت این المان در ابتدای شهرستان آباده در مسیر ترددی اصفهان - آباده کرده و توانسته بخش اعظمی از این پروژه را به پایان رساند .