مسجد علی ابن ابیطالب

گروه سرمایه گذاری برتو پس از تکمیل پروژه های مسکن مهر شهرستان آباده در راستای همکاری با سازمان امور مساجد کشور و نیاز شهرک مسکن مهر به یک مرکز مذهبی ، مکانی را باکاربری مسجد طراحی و اقدام به ساخت نمود ، که این محل با نام مبارک حضرتا علی ابن ابی طالب متبرک گردید و تحویل ساکنین محترم منطقه شد .