پروژه 96 واحدی آپاتیه 1

پروژه 96 واحدی آپاتیه 1 در فاز یک شهر صدرا بلوار البرز خیابان البرز 3 قرار گرفته.

تمامی واحد های این مجتمع 2 خواب با متراژ متوسط 100 متر مربع می باشند . که پس از 18 ماه مدت زمان ساخت در سال 1395 تکمیل و تحویل خریداران محترم گردید

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,