پروژه 156 واحدی مسکن مهر آباده

پروژه 156 واحدی مسکن مهر شهرستان آباده که کارفرمای آن شرکت تعاونی مسکن مهر در خیابان دانشگاه آزاد شهرستان آباده طی مدت زمان 26 ماه ساخته و تحویل خریداران محترم آن مجموعه گردید .

گروه ابنیه سازی برتو با نام شرکت راه و ساختمانی خاک پی راه مجری این طرح بوده که توانسته این پروژه را با بالاترین کیفیت ساخته و جزء 3 پروژه برتر مسکن مهر کشوری شناخته شود .

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,