پروژه تجاری مسکونی پونک آباده

پروژه تجاری مسکونی پونک آباده با 12 واحد مسکونی و یک واحد تجاری در بلوار استقلال شهرستان آباده جزء بهترین و لوکس ترین پروژه های آن شهرستان می باشد که طی مدت زمان 20 ماه توسط گروه ابنیه سازی برتو با نام شرکت خاک پی راه ساخته و تحویل خریداران محترم آن مجموعه گردید.

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,

gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,gummer,

گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,گامر,