پروژه 116 واحدي مسکن مهر کارگري 2 آباده

گروه سرمایه گذاری برتو پروژه 116 واحدی مسکن مهر کارگری شماره 2 شهرستان آباده که شرکت تعاونی مسکن مهر کارفرمای آن می باشد را توسط شرکت کلبه سازان ساخته و تحویل خریداران محترم آن پروژه گردانیده است .