شرکت فنی و مهندسی کلبه سازان

شرکت کلبه سازان در سال 1386 ، تحت شماره 805 و در اداره ثبت شهرستان آباده ثبت گردید و فعالیت خود را در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های ساختمانی آغاز نموده و در نقاط مختلف استان فارس، اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و مهمي نموده است.