مدیران ارشد و چارت سازمانی

اعضای هیئت مدیره

مهندس مهدی احمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
(CEO)

مهندس علی اصغر احمدی

مدیر ارشد اجرایی
(COO)

مهندس محمد احمدی

مدیر ارشد اجرایی
(CCO)