مدیران ارشد و چارت سازمانی

اعضای هیئت مدیره

مهندس مهدی احمدی

مدیرعامل و رئیس هیدت مدیره
(SEO)

مهندس علی اصغر احمدی

مدیر ارشد اجرایی
(SOO)

مهندس محمد احمدی

مدیر ارشد اجرایی
(SOO)