صنعت

صنعت کاشی و سرامیک به میزان بیش از ۹۸ درصد وابسته به مواد اولیه معدنی است و دغدغه شاخصی در این زمینه مطرح است و از این لحاظ به دلیل داشتن معدن خاک نسوز گلدشت سبب شده که در چارچوب اهداف تعریف شده هلدینگ برتو قرارگیرد، تلاش به منظور ایجاد بستر تولید و افزایش صادرات و رسیدن به ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در این افق چشم انداز برنامه ریزی شده است.
همچنین صنعت ساختمان و مسکن و کاشی و سرامیک همپوشانی چشمگیری دارند که موضوع مهمی در لیست اهداف داخلی ماست و باید مورد توجه قرار میگرفت، ما در هلدینگ برتو با احداث کارخانه کاشی و سرامیک دی ضمن دستیابی به اهداف معدنی رونق فعالیت در بخش ساختمان ومسکن را نیز در نظر داریم. ظرفیت بوجود آمده، نقش کلیدی در روند فعالیت در این بخش ها دارد.
نکته جالب توجه اینکه در سالهای ۹۵-۱۳۹۴ با وجود کاهش تولید کاشی و سرامیک، ظرفیت تولید در حال افزایش بوده و این امر ناشی از توجه به این واحدهای جدید است.

- برند ها در شاخه صنعت

تصاویر بزرگ تری از برند ها قرار میگیرد.