معدن

در شمال استان فارس از جمله در نزدیکی آباده معادن فعالی با مواد معدنی نظیر سنگ های ساختمانی و خاک نسوز وجود دارد . از لحاظ زمین ساختی معادن خاک نسوز این ناحیه از دیر باز مورد توجه بوده است . تا کنون بیش از ۱۰ معدن فعال وبیش از ۳۰ محدوده آباده تحت عنوان خاک نسوز، سنگ و یا صنعتی به تصویب رسیده و برای حداقل ۱۵ تای آنها پروانه اکتشاف صادر گردیده است.در این منطقه نحوه اجرای عملیات استخراجی بصورت رو باز و پلکانی از بالا به سمت پایین خواهد بود .مصارف اصلی این ماده های معدنی در ساختمان، سنگ نما ، ساخت چینی های بهداشتی، کاشی سازی واست

- برند ها در شاخه صنعت

تصاویر بزرگ تری از برند ها قرار میگیرد.